Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Pre?edinte ANTREC România timp de doi ani (2006 – 2008), membru fondator ANTREC (1994), pre?edinte ANTREC Covasna, maestru buc?tar, proprietar de pensiune-restaurant ?i primar al comunei Turia, Attila Daragu? ?i-a dedicat cariera turismului, gastronomiei ?i dezvolt?rii comunit??ii locale.

Începuturi - de la liceul tehnic de ma?ini la gastronomie ?i turism

N?scut în Târgu-Secuiesc, jude?ul Covasna, absolvent al liceului din localitate cu profil tehnic-ma?ini, via?a lui Attila Daragu? p?rea s? se îndrepte, dup? dorin?a p?rin?ilor spre aceast? industrie  a ma?inilor ?i motoarelor, continuând ocupa?ia tat?lui s?u. Dar, marea sa dorin?? se îndrepta spre domeniul gastronomiei a?a c? Attila va fi mai preocupat de cursuri, ?coli ?i specializ?ri pe parte culinar

 

“Când eram copil ?i m? întreba cineva ce doresc s? devin când voi fi mare, r?spundem far? a ezita – buc?tar. Dup? finalizarea stagiului militar am lucrat în alimenta?ie public?, într-o unitate din Balvanyos. De-a lungul anilor am urmat mai multe ?coli ?i preg?tiri. Începând cu vârsta de 21 de ani am lucrat ca osp?tar, buc?tar ?i ?ef de sal?. În anul 1988 deveneam ?ef de unitate. Era, practic, un început pentru mine, a?a c? dup? patru ani, în anul 1992 aveam prima mea unitate privat?. Împreun? cu mai mul?i asocia?i ne-am decis s? investim în dezvoltarea ?i atragerea turi?tilor în sta?iunea B?ile Balvanyos. Am debutat cu Bufetul Cetate din Balvanyos (actualul Complex Cetate), ajungând ca ast?zi s? avem nou? puncte de lucru. În zona B?ile Balvanyos avem o capacitate aproximativ? de 140 de locuri în unit??ile de cazare: Cetate, Transilvania ?i Carpa?i, plus unit??ile de tranzit din Dalnic ?i Târgu-Secuiesc”, afirm? Attila Daragu?.

Familia Daragu? – o familie îndr?gostit? de turism

Un lucru extrem de important pentru pre?edintele ANTREC Covasna de care ne poveste?te cu emo?ie ?i, totododat?, cu mândrie, îl reprezintâ faptul c?-n tot acest timp famila a fost al?turi de el. Cele dou? fiice,  so?ia ?i ginerele se implic? activ în activit??ile din domeniul turismului cât ?i al gastronomiei. În anul 1992, Attila Daragu? î?i deschide firma proprie, continuând s? investeasc? în planul dezvolt?rii personale, participând la felurite cursuri ?i seminarii de turism, business ?i gastronomie. Cu trecerea anilor, spa?iile de cazare ?i locurile aferente acestora cre?teau.  La jum?tatea anilor ’90, Attila Daragu? începe campania de dezvoltare a sta?iunii Balvanyos ?i a împrejurimilor prin organizarea de festivaluri care reu?eau s? atrag? tot mai mul?i turi?ti.

“În prezent, în unit??ile noastre avem 37 de angaja?i. Sunt fericit c? în toat? aceast? coordonare am al?turi familia. Pot spune c? tr?im numai din turism ?i ne ?i place. To?i suntem dedica?i acestei pasiuni care ne mul?umeste foarte mult. De aproximativ zece ani, de când a absolvit fiica mea liceul, am deschis agen?ie de turism, pentru ea. Îmi doresc s? duc? mai departe ceea ce eu am început. Pe partea de politic? m-am decis s? ma implic pentru a dezvolta comunitatea local?. M-am lovit ca locuitor al comunei Turia de insuficienta dezvoltare a utilit??ilor – infrastructur? drumuri, ap? etc. Aveam un avantaj foarte mare deoarece în?elegeam proprietarii de pensiuni cât ?i autorit??ile. Ca primar al Turiei îmi doresc s? dezvolt ?i acest? latur? a promov?rii localit??ilor drept destina?ii turistice. Situat? în Curbura Carpa?ilor, beneficiind de izvoare de ape naturale, mofete, rezerva?ii – comuna Turia are numeroase argumente pentru a fi vizitat? de un num?r cât mai mare de turi?ti. În ultimii ani, prin participarea comunei Turia la Târgurile na?ionale ?i interna?ionale de turism promovez întreag? zon?, nu doar pensiunea mea. M? bucur c? ?i proprietarii de pensiuni au în?eles importan?a vizibilit??ii ?i dup? mai multe întâlniri cu ei, iat? c? în Turia încep s? mearg? lucrurile din ce in ce mai bine. În ultimii ani s-au construit ?i s-au clasificat în zona Turia-Balvanyos din ce în ce mai multe unit??i de cazare turistic?”, afirm? Attila Daragu?.

1994 – Anul în care Attila Daragu? devine membru fondator în familia ANTREC România

Prima întâlnire dintre Attila Daragu? ?i doamnele Mioara ?i Marilena Stoian s-a desf??urat la Bran. Fiind zona în care acest concept de turism rural se dezvolta din ce în ce mai mult, Attila Daragu? s-a decis s? participe la mai multe întâlniri având ca scop perpetuarea acestui fenomen – turismul rural ?i agroturismul – nu doar în zona Covasnei, ci ?i la nivel na?ional. Au urmat tot mai multe întâlniri cu colegii din teritorii, la Bac?u, Praid, Târgu-Jiu, Neam?, Bucure?ti, timp în care s-a format ceea ce ast?zi se nume?te marea familie ANTREC România. Au început s? se organizeze ?i primele festivaluri tradi?ionale(gastronomice, me?te?ug?re?ti, turistice) în care colegii din ANTREC participau cu preparate diverse, oferte ale pensiunilor, me?teri populari ?i ansambluri -  fiind o bun? ocazie de a se reîntâlni. Attila Daragu? î?i aminte?te cu drag de particip?rile la Festivalul Pl?cintelor din Bac?u, Festivalul Sarmalelor de la Praid, Râv??itul Oilor la Bran, dar ?i de colegii ce veneau la festivalurile organizate în Balvanyos ?i Turia: Festivalul Interna?ional de Pomana Porcului ?i Festivalului bulzului ?i g?titului în aer liber.

“La mijlocul anilor ’90 m? sup?ra c? eu lucram în pensiunea mea cu personal cu acte în regul?, dar în foarte multe zone se prefera munca la negru. Era foarte deranjant c? aceast? tendin?? afecta foarte mult zona, în ansamblu. De aici s-a n?scut dorin?a mea de a înfiin?a o asocia?ie de turism rural  în care s? atrag cât mai mul?i proprietari de pensiuni ?i s? dezvolt?m comunitatea. A?a am aflat de ANTREC România ?i de rolul hot?râtor pe care l-au avut doamnele Stoian în dezvoltarea turismului rural. Fiind membru fondator din anul 1994, pre?edinte timp de doi ani(2006-2008) am reprezentat ANTREC-ul la foarte multe evenimente de turism. România are o diversitate minunat? care face ca fiecare loc s? aib? o alt? poveste. Am în?eles c? trebuie s? p?str?m aceast? autenticitate ?i unicitate ?i mai mult decât atât s? o promov?m. La fiecare întâlnire cu colegii din ANTREC atmosfera este foarte relaxant?. Suntem un grup de prieteni, iubitori de turism, natur? ?i tradi?ii ?i c?utam de fiecare dat? s? g?sim ?i s? propunem solu?ii pentru dezvoltarea ?i armonizarea activit??iilor noastre din teritorii, dar ?i la nivel na?ional. Suntem o familie ?i reprezent?m un segment de turism extrem de important în România”, ne poveste?te Attila Daragu?.

Gastronomia – Un plus de gust ?i arom? în activitatea de turism!

Secretul ?i savoarea preparatelor atât de mult apreciate de turi?tii care trec pragul Complexului Cetate din Balvanyos pornesc înc? din faza ini?ial? de la culegerea, recoltarea ?i ob?inerea produselor din ferma proprie, care ulterior vor fi preparate cu mult? iscusin??, fie de Attila, fie de so?ia acestuia… ?i ea, maestru buc?tar. Doi indr?gosti?i de buc?t?rie, de diversitatea re?etelor ?i de modul de prezentare, au strans nenum?rate premii, diplome ?i aprecieri la toate particip?rile în cadrul festivalurilor ?i concursurilor gastronomice atât din România cât ?i din întreaga Europ?.

“Suntem avantaja?i de faptul c? baza preparatelor noastre se ob?ine în ferma pe care o de?inem ?i de care ne ocup?m, în familie. Avem ferm? mixt?  cu vaci, oi, porci ?i cai ?i terenuri pe care cultiv?m cartofi, varz?, sfecl?, ceap? etc. Dac? ai materie prima bun? ?i proasp?t? este o bucurie s? g?te?ti, ca mai apoi s? sim?i acea încântare când vezi cum mânânc? turistul ?i cât de mult apreciaz? gustul. Îmi place s? spun despre meniul restaurantului Cetate c? este o adev?rat? carte cu re?ete tradi?ionale române?ti, secuie?ti, s?se?ti, ungure?ti ?i bavareze. Avem chiar ?i mânc?ruri specifice Balcanilor ?i zonei ruse?ti, pentru c? ne afl?m la o intersec?ie a acestor influen?e. Pentru promovarea ?i dezvoltarea sectorului gastronomic organiz?m festivaluri prin care promov?m ?i tradi?iile zonei, atrac?iile naturale, culturale ?i istorice. Totodat? aceste manifest?ri ne ajut? foarte mult s? descoperim obiceiurile fiec?rei regiuni participante, s? schimb?m re?ete, s? ajut?m proprietarii de pensiuni s? mul?umeasc? turi?tii. ?i trebuie s? recunoa?tem c? este ?i o publicitate benefic? zonei. În calitate de maestru buc?t?r (de 10 ani) ?i având ordin al cavalerilor, particip al?turi de so?ia mea, ca jura?i la festivaluri gastronomice interna?ionale (în medie 70 pe an) în ??ri precum: Slovacia, Ungaria, Austria. În Balvanyos deja organiz?m cea de-a XI-a edi?ie a Festivalului Interna?ional de Pomana Porcului, un festival devenit tradi?ie. De-a lungul anilor am ob?inut ?i recorduri mondiale în domeniul gastronomiei, cum este ?i cazul Festivalului Bulzului ?i al g?titului în aer liber - Turia, unde s-a realizat cel mai lung bulz – 150 metri (anul 2008)” spune cu mândrie, Attila Daragu?.

Poten?ialul turistic, cultural ?i istoric al zonei

ANTREC Covasna reprezint? un reper de luat în seam? pe harta pensiunilor din România. Locuitorii sunt gazde bune, gastronomia este diversificat? ?i foarte apreciat? iar oferta turistic? a zonei extrem de variat?.

"Vara avem cei mai mul?i turi?ti, cum este ?i normal. Fiind o zon? accesibil?, la trei-patru ore de capital?, foarte mul?i turi?ti ne viziteaz? ?i se ?i reîntorc în anii urm?tori. Printre atrac?iile zonei subliniem: Ora?ul Breslelor – Târgu-Secuiesc cu por?ile de lemn ?i cur?ile vechi secuie?ti, cele peste 120 de izvoare de ape minerale pe teritoriul Turiei, izvoarele s?rate, sulfuroase, izvoarele minerale – adev?rate “jacuzzi naturale”, mofetele din Balvanyos, ruinele cet??ii Balvanyos, lacul Sfânta Ana, tinovul ?i rezerva?ia Moho?, sta?iunile B?ile Tu?nad ?i Covasna…?i multe alte atrac?ii pe care v? invit s? le descoperi?i”, încheie Attila Daragu? – Pre?edinte ANTREC Covasna.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine