Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Parteneriat interna?ional pentru cercetare - inovare ?n turismul rural.

Un consor?iu interna?ional, ce cuprinde institu?ii de prestigiu cu preocup?ri ?n domeniul cercet?rii turismului rural din ?apte state europene, a inclus Asocia?ia Na?ional? pentru Dezvoltare Rural? Montan? ROMONTANA ?n cadrul unui proiect pilot de inovare ce se va derula concomitent ?n ??rile participante.

Experien?a, profesionalismul, credibilitatea ?i activit??ile derulate p?n?? acum ?n cadrul Romontana, au condus la selectarea asocia?iei ?n cadrul valoroasei echipe interna?ionale.

?n parteneriat se reg?sesc: Universitatea de ?tiin?e Aplicate din Krems - Austria, Universitatea din Bournemouth - Anglia, Academia European? din Bolzano (EURAC) Italia, UNEP - Secretariatul interimar al Conven?iei Carpatice, Viena - Austria, precum ?i asocia?iile/ ONG-urile: SEED Elve?ia, Scienter - Italia, Ekopsychologia - Polonia, Green Dossier - Ucraina, Romontana - Rom?nia.

Proiectul - "Inova?ie ?n Turismul Rural - In Ru Tou" , finan?at de Comisia European? ?n cadrul "Lifelong Learning Programme", ??i propune analizarea diferitelor zone pilot rural-montane din ??rile participante. La finalul proiectului se va crea o platform? ?n cadrul c?reia, entit??i din respectivele regiuni studiate, vor avea prilejul de a-?i promova activit??ile ?i de a colabora cu ?ntreprinz?tori/ organiza?ii similare din celelalte ??ri. Alte obiective importante ?n cadrul proiectului reprezint? diseminarea bunelor practici ?i formarea profesional?. ?n Rom?nia au avut deja loc ?nt?lniri cu factori interesa?i de problematic? din aria eligibil? - comunele limitrofe Parcului Na?ional C?limani (Bazinul Dornelor), precum ?i consultarea comunit??ilor locale. Speciali?ti din cadrul Romontana vor sus?ine cursuri pentru liderii de opinie identifica?i, vor oferi consultan?? ?i vor furniza date? relevante referitoare la activit??ile de turism rural din Rom?nia. ? (www.inrutou.eu)

Dup?? cele dou???nt?lniri derulate anul acesta ?n Austria (Krems) ?i Italia (Parcul Natural Regional dell'Aveto), va veni r?ndul Rom?niei sa g?zduiasc? ?n luna mai 2014 ?nt?lnirea interna?ional? la Vatra Dornei, ce va fi organizat? ?n preajma celei de-a XVI-a Conferin?e Interna?ionale "Turismul rural rom?nesc ?n contextul dezvolt?rii durabile. Actualitate ?i perspective". Pe l?ng? participarea la celebrul eveniment, echipa interna?ional? va avea prilejul de a descoperi ceea ce Bazinul Dornelor are mai frumos ?i mai valoros: parcuri naturale, obiective turistice, agrement, ?ntreprinz?tori, artizani, mici industrii rurale, produse tradi?ionale, gastronomie local? etc.

Un bun prilej de a ne face cunoscut??zona ?n cele 7 (z?ri) ??ri!

Dr. ing. D?nu??Ungureanu

expert consultant turism rural

vicepre?edinte ROMONTANA

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine