Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Mo?tenire maramure?ean? ?ntre Mara ?i Cos?u

Tradi?ii prin ochi de copil

Cu glasu-i dulce bunica-mi povestea despre tors, despre ?esut, despre v?ltori ?i mor?rit, despre cum bunicul sculpta prescurnicere ?i fuse cu zurg?l?i ?i despre at?tea ?i-at?tea me?te?uguri sfinte cum ?i placea ei s? spun??. Toate pove?tile dumneaei aveau s?-nceap? cu ?vezi tu, copile?? Iar eu, copilul, am ?nceput s? v?d. ?i v?d din ce ?n ce mai multe nu doar cu ochii mei dar ?i cu ochii min?ii. V?d ochii ?nl?crima?i ai bunicii, v?d m?inile ei ridate ?i cr?pate de dib?cie ?i de vremuri, v?d c?minul nostru, scumpa noastr? cas? ?mbr?cat? ?n ?es?turi ?i decorat? cu obiecte tradi?ionale, v?d b?tr?nele por?i sculptate ce-?i poart? anii sub lemn, v?d v?ltorile ce-?i spumeg? clipele, v?d ?i simt tradi?ii, obiceiuri ?i lucruri care r?nd pe r?nd se ?nchid ?ntr-un amalgam al amintirilor de-atunci de c?nd me?te?ugurile se-nr?d?cinau, cre?teau ?i ?nfloreau at?t de frumos, aici ?n sf?ntul Maramure?, ?ntre Mara ?i Cos?u?

Ast?zi, copilul din minte vrea s? le descopere, s? le ?n?eleag? ?i s? creasc? cu ele? ?i mai ?tiu c? astfel voi cre?te s?n?tos ?i fizic dar ?i mental, iar cresc?nd vreau s? duc aceste tradi?ii ?i me?te?uguri mai departe ?i s? ar?t tuturor c? ?durabilitatea? nu este un cuv?nt prea mare ?pentru un copil. Este un reper pe care-l ?n?eleg ?i dup? care m? voi ghida. ?i-ntr-un final, poate copilul din mine va fi un exemplu?un exemplu ?i pentru al?i copii dar ?i pentru oamenii mari.

?

Aceasta poate fi introducerea din povestea oric?rui copil c?ruia p?rin?ii sau buncii i-ar pres?ra ?n g?ndire ?nsemn?tatea pre?urii tradi?iilor autentice. Pornind de la cele spuse iat?-ne nu ?ntr-o poveste ci martorii unui proiect concret, proiect de valorificare ?i mai ales de informare ?i promovare a frumuse?ilor naturale, culturale ?i istorice ale meleagurilor maramure?ene. Mai mult dec?t at?t, ?aveam ?n fa?a noastr? tipul de ac?iune menit? s? mearg? dincolo de ?utilitatea? sa ?i s? ne pun? pe g?nduri? Iar numele proiectului este sugestiv: ?Mo?tenire maramure?ean? ?ntre Mara ?i Cos?u?.

Me?te?ugurile se prind ?n hora dib?ciei la Ocna ?ugatag

A?adar, iat?-ne ?n Ocna ?ugatag, locul ?n care tab?ra me?te?ugurilor maramure?ene a prins r?d?cini timp de 5 zile. Conceptul simplist dar plin de semnifica?ie avea s? reuneasc? cele mai valoroase me?te?uguri maramure?ene ?ntr-un cadru natural deosebit, la umbra b?tr?nei creste a Coco?ului ce avea s?-?i trimit? fiorii de r?coare de-acolo de sus, c?tre noi cei str?n?i pe malul lacului din Ocna ?ugatag. Pornind de la ideea c? destinatarii proiectului sunt tinerii avizi de cunoa?tere ?i mai ales doritori s? mo?teneasc? tainele ?i ?ndeletnicirile dibacilor me?teri populari, iat? laolalt? str?nse mici ateliere de crea?ie unde vizitatorii deveni?i turi?ti ai zonei, puteau ?nv??a s? ?eas? clopuri ?i traiste, s? ?mpleteasc? din nuiele co?uri, s? brodeze c?me?i, s? fac? opincu?e, s? sclupteze ?n lemn sau s? f?ureasc? sc?ri?e de lemn ce-?i vor duce destinul miniatural ?n sticle de hornic?.

Copiii ?i tradi?iile, deprinderile de azi, me?te?ugurile de m?ine

?nc? de la primele ore ale dimine?ii autocarele cu elevi din clasele primare? ale ?colilor din Baia Mare soseau r?nd pe r?nd. Forfota celor mici avea s? ?mbrace tot spa?iul nostru ?n vitalitate, ?n inocen?? ?i mai ales, ?n curiozitate. Aceast? curiozitate se citea ?n privirea micu?ilor ?i cre?tea pe m?sur? ce me?terii maramure?eni ??i demonstrau ?ndeletnicirile. ?i iat? cum forfota ini?ial?, ?avea s? dispar? pe m?sur? ce micu?ii ?colari asimilau pove?tile b?tr?nilor me?teri populari. Iar c?nd vezi c? un grup de 20-30 de elevi de clas? primar? este cuprins de aten?ie iar cei mici ??i ciulesc urechile ?i fac ochii mari, mari spre me?terii no?tri, ne d?m seama c? tradi?iile ?nc?run?ite de ani ?i de vremuri au un viitor, un viitor ce se cite?te ?i se cl?de?te ?n ochii micu?ilor no?tri ?nv???cei. ?Atelierele de me?te?uguri au continuat ?n fiecare zi, c?nd noi ?i noi vizitatori s-au l?sat purta?i ?n lumea autenticit??ii maramure?ene. Pe l?ng? grupurile de elevi prezente la acest eveniment, pe toat? perioada desf??ur?rii proiectului, turi?ti ai zonei au devenit ?i grupuri de studen?i la Arte din Cluj-Napoca ?i studen?i ai sec?iei de Etnologie apar?in?nd Facult??ii din Baia Mare; la urma urmei, arti?tii ?i ?n?eleg cel mai bine pe arti?ti?

Hoinari pe meleagurile Maramure?ului Istoric

Pe l?ng? atelierele de me?te?uguri au mai fost organizate vizite de studiu prin punctele turistice din zon?, viz?nd at?t descoperirea localit??ilor tradi?ionale(Bude?ti, S?rbi,? Breb ?i Hoteni)? c?t ?i drume?ii prin s?lb?ticia natural? a Maramure?ului Istoric (p?duri, turb?rii, t?uri). R?nd pe r?nd am avut ocazia s? p?trundem ?n firescul maramure?ean, ?n locuri ?n care timpul pare ?ncremenit acolo unde natura se armonizeaz? cu tradi?ia. Astfel, biserici, m?n?stiri ?i gospod?rii tradi?ionale, instala?ii tradi?ionale (horincie, v?ltoare ?i batoz?), rezerva?ii naturale ?i arii protejate s-au l?sat descoperite de noi. Dar, asupra lor vom reveni cu prezent?ri ample ?n numerele viitoare.

?

CONTACT :

Proiectul ?Mo?tenire maramure?ean? ?ntre Mara ?i Cos?u?

Eveniment: Me?te?uguri pe Mara

Organizatori:

Outdoor4U, Cluj-Napoca

Consiliul Jude?ean Maramure?

www.maracosau.ro

www.cjmaramures.ro

www.outdoor4u.ro

Text ?i fotografii: Cristian-Alexandru CATAN?

17.07.13

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine