Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


"PNDR vine in satul tau" - Campanie de Informare

Agen?ia de Pl??i pentru Dezvoltare Rural? ?i Pescuit, ?mpreun? cu Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale ?i Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur?, a lansat joi, 28 februarie 2013, campania ?Caravana fondurilor europene pentru satul rom?nesc?, desf??urat? sub sloganul ?PNDR vine ?n satul t?u?.

La festivitatea de lansare a campaniei pentru Programul Na?ional de Dezvoltare Rural?, desf??urat? la Muzeul Na?ional al Satului ?Dimitrie Gusti?, au luat cuv?ntul ministrul agriculturii ?i dezvolt?rii rurale, Daniel CONSTANTIN, secretarul de stat pentru dezvoltare rural? din cadrul MADR, Achim IRIMESCU ?i directorul general al APDRP, George TURTOI.

?

?n cadrul acestui eveniment au putut fi prezentate informa?ii privind derularea celei mai ample campanii de informare a fermierilor ?i a autorit??ilor locale care au beneficiat sau vor beneficia de fondurile europene acordate pentru agricultur? ?i dezvoltare rural?.

Caravana PNDR va demara ?n aceast? lun? ?i va merge ?n peste 3.200 de localit??i din mediul rural pentru a transmite prin comunicare direct? ?i prin materiale tip?rite informa?ii concrete privind accesarea fondurilor disponibile ?n acest moment prin PNDR ?i derularea fondurilor de c?tre fermierii, investitorii ?i autorit??ile locale care sunt deja beneficiari ai fondurilor europene. Cel pu?in 160.000 de beneficiari PNDR ?i solicitan?i de fonduri europene vor primi informa?iile necesare prin campania ?PNDR vine ?n satul t?u?.

?Aceast? ampl? ac?iune de informare r?spunde necesit??ii de a schimba rela?ionarea dintre beneficiar ?i func?ionarul statului. Deci, vom merge noi spre beneficiar s???l inform?m referitor la avantajele pe care le are ?i care deriv? din statutul de cet??ean european. Este prima ac?iune de tip caravan? ?n care o Agen?ie de Pl??i abordeaz? specific rela?ia cu beneficiarii ?i to?i cei interesa?i. Eu sunt al?turi de APDRP ?n toate demersurile pe care le ini?iaz??, a precizat, ?n cadrul conferin?ei, ministrul agriculturii ?i dezvolt?rii rurale, Daniel CONSTANTIN.

Scopul acestei campanii de informare este absorb?ia corect?? a fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR, aspect amintit, ?n cadrul conferin?ei, ?i de secretarul de stat pentru dezvoltare rural?? din cadrul Ministerului Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, Achim IRIMESCU: ?Aceast? caravan? are un rol foarte complex ?ntruc?t trebuie s? ai informa?ia corect? pentru accesarea c?t mai rapid? ?i corect? a fondurilor europene. Exist? un deficit de informa?ie ?n mediul rural ?i aici intervine rolul acestei caravane, ?n distribuirea informa?iilor de care are nevoie poten?ialul beneficiar ?i nu numai el?.

Necesitatea stringent? a unei comunic?ri directe cu beneficiarii a fost accentuat? ?i de directorul general al APDRP, George TURTOI: ?Avem o rat? de absorb?ie de 55%, vrem s? ?nchidem Programul Na?ional de Dezvoltare Rural? cu o rat? maxim? de absorb?ie ?i ?n acela?i timp s? fie implementate toate proiectele din cadrul PNDR ?ntr-un mod corect ?i f?r? nereguli. ?n acest scop, caravanele vor merge din sat ?n sat, vor acoperi toate comunele din Rom?nia, iar beneficiarii vor fi informa?i despre cum trebuie s? ??i desf??oare o achizi?ie ?n mod corect, cum trebuie s? depun? o cerere de plat? ?i ce documente trebuie s? con?in? ca s? nu existe probleme ?n verificarea pl??ilor. ?n acela?i timp ?i vom informa despre cum trebuie s? deruleze activit??ile ?i achizi?iile din cadrul proiectului, f?r? a avea nereguli ?i probleme ulterioare?.

La finalul conferin?ei a fost prezentat? ?i inaugurat? rulota expozi?ional?, una dintre cele 15 vehicule expozi?ionale care vor str?bate spa?iul rural rom?nesc pentru a acorda informa?ii direct. Cu aceast? ocazie, o parte dintre cei 75 promotori implica?i ?n caravan?, au prezentat celor prezen?i la eveniment activit??ile care vor face parte din campania ?PNDR vine ?n satul t?u?.

Pe l?ng??aceast??component??de campanie, cea a caravanei, proiectul cuprinde ?i?activit??i de analiz? a capacit??ii de comunicare public? a APDRP prin organizarea unor ac?iuni de tip ?Client Misterios?, stabilind astfel nivelul de performan?? a procesului informativ.

?O component? mai special? pentru o institu?ie public?, ?n cadrul acestui proiect, este aceea de , adic? se va sonda, efectiv, modul ?n care angaja?ii Agen?iei se adreseaz? beneficiarilor ?i modul ?n care ace?tia r?spund nevoilor beneficiarilor?, a precizat directorul general al APDRP, George Turtoi.

Campania este implementat? prin proiectul ?Organizarea de sesiuni de diseminare a informa?iilor ?i dezbateri publice" ?i este finan?at? cu fonduri europene din cadrul M?surii 511 ?Asisten?? tehnic?? a Programului Na?ional de Dezvoltare Rural? 2007 ? 2013 (PNDR).

Din publicul-?int??al campaniei fac parte fermieri ?i investitori beneficiari ai m?surilor PNDR, autorit??i publice beneficiare, Grupuri de Ac?iune Local? (GAL) ?i membrii acestora, persoane beneficiare ale pl??ilor directe acordate prin Axa II, asocia?ii, patronate, organiza?ii de profil agroindustrial ?i lideri de opinie locali activi.

Pentru informarea corect???i??n timp real a tuturor persoanelor interesate, pe pagina de internet a Agen?iei, www.apdrp.ro, s-a creat o sec?iune dedicat??acestei campanii ?n care cei interesa?i pot consulta calendarul caravanei, locul unde se afl? aceasta ?i unde va ajunge, precum ?i evenimentele aflate ?n desf??urare.

Campania de informare vine pe fondul unui grad foarte mare de solicitare a fondurilor europene pentru dezvoltare rural? ? din aproximativ 10 miliarde de euro disponibili prin PNDR, au fost depuse ?i primite ?n evaluare peste 140.000 de cereri de finan?are, ?n valoare de aproximativ 18 miliarde de euro. Campania nu urm?re?te cre?terea num?rului de cereri de finan?are, ci implementarea corect? ?i eficient? a celor contractate, sau care urmeaz? s? fie contractate.

?Faptul c? ast?zi vorbim de un grad de absorb?ie mai mare de 5 ori dec?t al altor fonduri europene este l?udabil pentru APDRP, lucru peste care nu trebuie s? trecem at?t de u?or. S-au f?cut eforturi considerabile pentru ca noi s? vorbim ?n acest an de un grad de contractare a fondurilor europene de 74%. De asemenea, banii pl?ti?i c?tre beneficiari sunt de aproximativ 4,8 miliarde de euro. Toate aceste cifre trebuie scoase ?n eviden?? pentru c?, p?n? la urm?, sunt munca a 1.500 de angaja?i (ai APDRP) care au trecut printr-o perioad? destul de grea ?n anul 2010, c?nd 10% dintre ei au plecat acas? f?c?ndu-se restructur?ri?, a precizat Daniel Constantin, ministrul agriculturii ?i dezvolt?rii rurale.

?

INFORMA?II SUPLIMENTARE

referitoare la Caravana fondurilor europene pentru satul rom?nesc.

Proiectul ?Organizare de sesiuni de diseminare a informa?iilor ?i dezbateri publice? asigur? diseminarea informa?iilor privind accesarea fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR la scar? na?ional?.

Acesta vine ?n sprijinul publicului-?int? al PNDR asigur?nd cunoa?terea m?surilor de finan?are pentru Axele I ?i III, a schemelor de pl??i directe aferente Axei II ?i a condi?iilor, documentelor necesare ?i etapelor de accesare a FEADR, precum ?i a drepturilor ?i obliga?iilor ce revin beneficiarilor FEADR.

Prin organizarea unei caravane informative ?n mediul rural se vor disemina corect informa?iile, se vor furniza informa?iile tehnice necesare ?ntocmirii Cererii de Finan?are ?i a Cererii de Plat?, precum ?i cre?terea gradului de interes privind finan??rile nerambursabile, scheme de pl??i directe ?n agricultur? ?i beneficiile ob?inute ?n urma derul?rii proiectelor.

De asemenea, se vor prezenta proiecte de succes implementate prin PNDR ?i informa?ii utile care vor crea un climat de ?ncredere celor interesa?i de accesarea fondurilor europene.

?

?

APDRP ??Rela?ii Mass-media ? 004 021 310.16.35; Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; www.apdrp.ro

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine